v09_2129 - RUSSIE - NICOLAS II - 50 kopecks - 1913 - SUP
N° v09_2129 50 kopecks - 1913
© cgb.fr - Les images du site cgb.fr sont la propriété de la C.G.B.
© cgb.fr - Pictures of the site cgb.fr are C.G.B. property.